Performansanalys

Performansanalys (språkutvecklingsanalys) är en djupgående utredning av en elevs andraspråkutveckling. Den är ett redskap för att bedöma hur långt en elev kommit i sin andraspråksutveckling och innebär att kartläggning och analys görs av de språkliga uttryck en andraspråksinlärare fritt producerar, såväl muntligt som skriftligt.

Avsikten med analysen är att fokusera på progression av elevens tillägnande av språkliga kategorier istället för att uppmärksamma fel och brister. Performansanalys, som ett led i undervisningen blir ett sätt att följa språkutvecklingen och ett underlag för planering av kommande studier. Performansanalysen har utvecklas som en lingvistisk metod för att beskriva hur ett andraspråk växer fram. Den utgår från interimsspråksteorin och syftar till att ge en allsidig bild av en inlärarens språkliga kompetens.

Rekommendationer om undervisning och stöd görs, efter analys av språkutvecklingsnivå.