Vägen till rätt hjälp och stöd

Det är viktigt att se över hur hjälpinsatserna kan se ut för just Dig utifrån analysen av de svårigheter som framkommit i utredningen. Den ger information om vad som kan färdighetstränas respektive kompenseras för, även att lindra svårigheterna är en viktig del i planeringen av hjälpinsatserna.

När det handlar om hur man kan lindra svårigheterna, så är det genom samtal om det som upplevs svårt och det är även då som möjligheter blir synliga. Vid färdighetsträning kan svårigheterna reduceras så att förmågan ökar. Bästa effekt ges då man arbetar korta stunder (15-20 min) varje dag med ett delmoment. Vi tillhandahåller träningsmaterial samt ger handledning och uppföljning av träningseffekten. Kompensatoriska hjälpmedel behövs för att kompensera det som är svårt, så att framsteg kan göras.

För dig som går i skolan är vägen till rätt hjälp viktigt att få under din skoldag. Det är här vi kan hjälpa dig att samtala med dina lärare och annan berörd personal om dina behov av stöd utifrån den utredning som vi har gjort. Se Hjälpinsatser i skolan.

Man kan även behöva hjälp i vardagen eller i arbetslivet  och här kan hjälpinsatser innebära att hitta kompensatoriska hjälpmedel som kan underlätta för dig. Se Hjälpinsatser i vardagen och arbetslivet.

 

Hjälpinsatser i skolan

När det gäller att lindra svårigheterna handlar det om att du som elev kan behöva få regelbundna samtal med någon skolpersonal, kanske din klassföreståndare/mentor eller specialpedagog, om de svårigheter som du upplever i undervisningen.

Att reducera problemen genom enskilt arbete innebär att du som elev övar på de svårigheter som har framkommit. Allra bäst och effektivast fungerar det om du arbetar enskilt med en lärare/specialpedagog i ca 20 – 30 min om dagen i 5 – 6 veckor och sedan göra en utvärdering. Här kan även vi på PURcenter ge dig övning, se Specifik träning av förmågor.

När du inte övar på det som är svårt för dig, skall fokus ligga på att du så långt som möjligt skall kunna arbeta självständigt med ditt skolarbete. Det är här du skall använda dig av pedagogiska och kompensatoriska hjälpmedel för att uppnå en självständighet, alltså kompensera de svårigheter som finns.

 

Hjälpinsatser i vardagen och arbetslivet

I vardagen kan man behöva strategier för att fixa det som idag upplevs som hinder. Vi kan tillsammans hitta lösningar utifrån vår erfarenhet och kunnande om hur man kan kompensera olika svårigheter. När det gäller arbetslivet kan samma svårigheter vara ett hinder för dig, och även här kan vi diskutera och hitta lämpliga kompensatoriska hjälpmedel för t ex läs- och skrivsvårigheter.