Utredningar

Vi genomför flera olika typer av utredningar efter önskemål och diskussion utifrån beskrivna svårigheter av beställaren. Utredningar utför vi åt skolor, andra myndigheter och instanser som t.ex. BUP och sociala myndigheter, samt åt privatpersoner. Prisuppgift lämnas vid beställning av utredning.

När en utredning visar på svårigheter som bör utredas vidare av logoped, psykolog och/eller läkare diskuteras detta med den utredda personen. Vid omyndiga personer tas samtal med vårdnadshavare. Om en vidare utredning önskas hjälper vi till med kontakter. För att få en medicinsk diagnos krävs en helhetsbedömning utifrån pedagogisk, medicinsk och psykologisk utredning. Den legitimerade professionen skriver ut eventuell medicinsk diagnos.

 

 Olika typer av utredningar

- Pedagogisk utredning hela skolsituationen utreds. Detta är en större och mer omfattande utredning där flera specifika utredningar görs inom den kognitiva, icke verbala förmågan. Utredningen innehåller även läs-, och hörförståelsetest, om eleven äger och behärskar det svenska språket. Om eleven inte har svenska som modersmål kan en anpassad utredning göras, en utredning i samarbete med modersmålslärare och/eller en så kallad performansanalys (språkutvecklingsanalys), se nedan. Även räkne- och skrivförmåga utreds.

En pedagogisk utredning brukar bli aktuell då elev med oidentifierade eller övergripande svårigheter identifierats. Utredning av detta slag brukar vanligtvis efterfrågas från skola, BUP, sociala myndigheter etc.

Vid en pedagogisk utredning ges förslag på pedagogiska åtgärder i skolan genom ett åtgärdsprogram som upprättas i samarbete med skola, elev och vårdnadshavare. Om skolan så vill, handleder vi lärarna, även elev och förälder om så önskas, i  arbetet med att utveckla ett fungerande arbetssätt som gör att eleven utvecklas. Läs mer om hjälp och stöd.

 

- Läs- och skrivutredning – individens läs- och skrivförmåga utreds genom en större och övergripande utredning där man tittar på de underliggande orsaker till svårigheterna med att läsa och skriva samt för läs- och skrivförståelse. Om personen inte har svenska som modersmål kan en specifik utredning göras i samarbete med en modersmålslärare. En enklare läsutredning, enligt högskolans krav, kan göras för de som behöver intyg för längre tid på högskoleprovet. De som känner att de har svårt med att läsa, undviker ofta att läsa och får då inte den färdighetsträning som är utvecklande för dem.

Utredningen genomförs genom att läshastighet testas i kombination med läsförståelse. Läsflyt är förmågan att läsa med god hastighet samtidigt som man förstår textens innehåll. Även de viktiga läsrelaterade förmågorna, fonologisk och ortografisk ordavkodning kartläggs samt styrkor respektive svårigheter i användandet av inferenser, det vill säga ”läsa mellan raderna” och dra egna slutsatser. Till detta testas också hörförståelse, begreppsförståelse och stavning.

Vid uppvisade svårigheter i läsningen går vi till en fördjupad nivå och analyserar de bakomliggande orsakerna till lässvårigheterna, som t ex kan vara fonologiska svårigheter eller minnessvårigheter. Alla resultat analyseras för att få information om de bakomliggande orsakerna till svårigheterna med att läsa. Även för specifika skrivsvårigheter utreds och analyseras grunden till svårigheterna.

En analys av utredningen visar på hur svårigheter och styrkor är fördelade och ger därmed underlag för planering av färdighetsträning i skola och hem, samt förslag på pedagogiska åtgärder i skolan. Om du vill handleder vi dig som privatperson/elev likväl förälder eller lärare i arbetet med att utveckla ett fungerande arbetssätt som gör att du utvecklas. Läs mer om hjälp och stöd.

Läs mer om specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 

- Matematikutredning individens grundläggande matematikförmåga utreds samt andra kognitiva förmågor som behövs vid räkning. Rent formellt ska en dyskalkyliutredning göras även när en dyslexiutredning görs annars är inte utredningen fullständig. Diagnosen dyslexi kan då vara ofullständig och till och med leda till felaktig eller åtminstone ofullständiga hjälpinsatser. De som upplever att de har svårigheter med tal och siffror, och svårigheter med själva räknandet känner sig ofta frustrerade över att inte kunna det andra kan och känner sig ofta missförstådda.

Svårigheterna här utreds genom att titta på vad orsaken är till att man har svårt att utföra enkla matematiska beräkningar. även de kognitiva förmågorna som är viktiga vid räknade, som arbetsminne, koncentrationsförmåga, rumsuppfattning, tidsuppfattning/tidskänsla samt logiskt tänkande utreds. Specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli förekommer ofta tillsammans med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

De svårigheter som finns inom matematik visar sig också ofta i vardagen, så som att kunna planera, hantera av pengar, läsa av klockan och tidtabeller. Det kan även synas i förmågan att lösa problem.

Kännetecken på specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli både i skolan och i vardagen:

 • Mycket svårt att lära in och först de fyra räknesätten
 • Svårt att snabbt se antalet i en mindre mängd
 • Svårt att minnas siffror
 • Räknar långsamt – svårt med huvudräkning
 • Kastar om siffror – 256 blir 265
 • Svårt att lära sig klockan
 • Svårt med tidsuppfattning
 • Svårt att hantera pengar och att sköta sin ekonomi
 • Svårt att hitta/dåligt lokalsinne, skilja på höger och vänster, läsa kartor
 • Svårt att läsa och förstå tidtabeller
 • Svårt att planera och organisera

Utredningen visar på hur svårigheter och styrkor är fördelade och ger därmed underlag för planering av färdighetsträning i skola och hem, samt förslag på pedagogiska åtgärder i skolan. Om du vill handleder vi dig som privatperson/elev likväl förälder eller lärare i arbetet med att utveckla ett fungerande arbetssätt. Läs mer om hjälp och stöd.

Läs mer om specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli.

 

- Arbetsminnesutredning – individens arbetsminnet och korttidsminnet utreds, samt auditiv och visuell perception. Man utreder även långtidsminnet och hur dess framplockning av information fungerar. I utredningen ingår också att man tittar på den exekutiva funktionen – den inre ”dirigenten” – som påverkar din förmåga att kunna bearbeta information.

Arbetsminnet är en viktig funktion både vid lösning, räkning samt vid skrivande. Det är helt avgörande vid all nyinlärning och det hjälper oss att hålla igång mer än en tanke åt gången. En  läs- och skrivutredning eller en matematikutredning kan visa på att en arbetsminnesutredning kan behöva göras för att få mer information om de bakomliggande orsakerna till svårigheterna.

Utredningen visar på hur svårigheter och styrkor är fördelade och ger därmed underlag för planering av träning av färdigheter i skola och hem, samt förslag på pedagogiska åtgärder i skolan. Om du vill handleder vi dig som privatperson/elev likväl förälder eller lärare i arbetet med att utveckla ett fungerande arbetssätt. Läs mer om hjälp och stöd.

Läs mer om arbetsminnessvårigheter.

 

- Utredning av visuell perceptionsförmåga - individens visuella perceptionsförmåga analyseras genom att man utreder förmågan att kunna välja ut, tolka och känna igen det man ser.

Den visuella perceptionen behövs för att språket ska utvecklas. All läsning och skrivning har med visuell perception att göra – att kunna uppfatta figurers form och läge, att se vinklar, kurvor och öppna och slutna former. För att komma ihåg bokstäverna i rätt ordning behövs ett gott visuellt sekvensminne tillsammans med ett gott auditivt sekvensminne.

Utredningen visar på hur svårigheter och styrkor är fördelade och ger därmed underlag för planering av träning av färdigheter i skola och hem, samt förslag på pedagogiska åtgärder i skolan. Om du vill handleder vi dig som privatperson/elev likväl förälder eller lärare i arbetet med att utveckla ett fungerande arbetssätt. Läs mer om hjälp och stöd.

Läs mer om perceptionssvårigheter

 

- Utredning av svårigheter för nyanlända elever med annat modersmål - vid särskilt långsam eller dålig utveckling eller inlärning av svenska språket bör bakomliggande orsaker i form av kognitiva svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter utredas. Ett icke verbalt kognitivt test genomförs tillsammans med en utredning av eventuella läs- och skrivsvårigheter. Den senare görs på modersmålet och utförs av specialpedagog i samarbete med en modersmålslärare.