Arbetsminnessvårigheter

Arbetsminnessvårigheter

Arbetsminnet är grundbulten vid all  nyinlärning, eftersom det handlar om vår förmåga att hålla information i minnet under en kortare tid före informationen förs över till långtidsminnet. Vid läsinlärning och läsning, samt skrivning och räkning spelar alltså arbetsminnet en stor roll. Dess samspel med långtidsminnet måste fungera väl för att det inlärda skall bli automatiserat. Arbetsminnet är även viktigt vid social kommunikation, speciellt då vi samtalar med flera personer samtidigt.

Förmågan att kunna dra slutsatser och följa instruktioner försvåras när arbetsminnet brister, eftersom det blir svårt att ta till sig och ha behållning av muntlig och skriftlig information. Vid svårigheter med arbetsminnet kan man uppleva att man har koncentrationssvårigheter och att man lätt glömmer vad man skulle göra härnäst. Arbetsminnessvårigheter påverkar utvecklingen av ordförråd, talutveckling, läsutveckling och läsförståelse, även räkning påverkas.

Arbetsminnet består av fyra  olika delar, den centrala exekutiva funktionen som hjälper oss att planera och reglera vår uppmärksamhet så att vi kan sålla bort ovidkommande intryck. Den har inget lagringsutrymme och behöver därför samarbeta med den så kallade fonologiska loopen och det visuospatiala skissblocket, vilka är viktiga hjälpsystem som håller information i minnet medan bearbetning pågår.Den fonologiska loopen tar hand om verbal och auditiv information medan det visuospatiala skissblocket tar hand om visuell och spatial information. För att informationen i  arbetsminnet skall integreras med redan  förvärvad kunskap som ligger i långtidsminnet, finns en fjärde del, den episodiska bufferten, som har en betydligt större lagringskapacitet än vad hjälpsystemen har.

Uppmärksamhet och arbetsminne är två förmågor som ligger varandra nära och det kan vara svårt att skilja på vad som är vad. Om man har svårt att komma ihåg medan man utför en uppgift så påverkar det även uppmärksamhetsförmågan.

Se även Lukimat.fi