Läs- och skrivsvårigheter – dyslexi

Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Grunden för god läsförståelse består av automatiserad ordavkodning och ett bra läsflyt. De personer med läs- och skrivsvårigheter har oftast ett dåligt läsflyt. Det finns de som har långsam avkodning, men god läsförståelse, men också de som har dåligt läsflyt och dålig läsförståelse. Det kan delvis förklaras av att de upplever läsningen som mycket stressande och binder därmed upp stora kognitiva resurser till själva avkodandet av orden. Dessa resurser borde egentligen ha utnyttjats i förståelseprocessen. Andra personer kan uppnå tillfredsställande läsflyt, men lyckas dåligt i både läs- och hörförståelse. Detta kan bero på begränsningar i ordförrådet eller i de bakgrundskunskaper som man behöver för att ta till sig en texts innehåll. Det kan också bero på avsaknad av fungerande förståelsestrategier. Begreppsförståelse är en viktig beståndsdel för att uppnå god läsförstelse. Många dåliga läsare har ett dåligt utvecklat ordförråd, eftersom de läser lite. Bakgrundskunskapen som personen har med sig när han möter en text, är avgörande för om han ska uppfatta innehållet av orden och meningen med texten.

 

Andra orsaker till läs- och/eller skrivsvårigheter

Det finns något som heter Dyspraxi

Det finns fler orsaker än specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till att läsning och/eller skrivning är svårt. Svårigheter som …..