Perceptionssvårigheter

Perceptionssvårigheter

Perception står för de sinnesintryck vi tar in information från; syn, hörsel, smak, lukt, hud-, känsel- och rörelseintryck. Dessa intryck är viktiga för vårt lärande och för vår förståelse. De första funktionerna som utvecklas hos människan är de senso-motoriska funktionerna, då vi kan suga , svälja, krypa och gå. Det är mellan fyra och sju års ålder som hjärnan lär sig koppla samman all information från våra sinnen.

Det är lätt att lära sig saker och ting när samspelet mellan motoriken och de övriga sinnena fungerar bra, eftersom det då inte går åt någon energi i onödan. En orsak till att det kan vara svårt att lära sig kan vara en störning av sammankopplingen mellan våra sinnen. Motorik, perception och språk hänger ihop och behöver utvecklas parallellt och fungera för att inlärning skall ske på att tillfredsställande sätt.

Auditiv perception handlar om hur vi tolkar och uppfattar det som sägs till oss, hur vi kan sortera ut det som är viktigt och hur vi kan få ut något meningsfullt av det vi har hört. Den auditiva perceptionsförmågan viktig för allt språkligt som vi företar oss, men även de andra perceptionsförmågorna behövs, allt hör samman och behövs för inlärning. En orsak till svårigheter med att tolka det andra säger kan bero på en låg språkförståelse eller en låg begreppsuppfattning, men det kan också bero på  att det finns svårigheter med att integrera intrycken från flera sinnesområden samtidigt. Viktigt är att man har kontrollerat så att hörseln fungerar, så att det inte är en hörselnedsättning som ligger bakom eventuella svårigheter med att förstå vad som sägs.

Visuell perception hjälper oss att urskilja, tolka och känna igen det vi ser. Vi ser och sedan inser vi vad vi såg. Den visuella perceptionen sker i hjärnan och inte i ögonen, som man lätt kan tro. För att kunna tolka de gester, ansiktsuttryck och den kroppshållning som förstärker det som sägs vid en muntlig kommunikation använder vi den visuella perceptionsförmågan. All läsning och skrivning har med visuell perception att göra. Vid svårigheter med att ta emot och tolka visuell stimuli kan den auditiva inlärningskanalen vara till god hjälp i stället.En del personer har lättare för att uppfatta och tolka genom andra kanaler, som den motoriska, kinestetiska eller taktil inlärningskanal.